Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształcenia przetwarza informacje ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu, oraz podanych przez użytkowników tworząc bazy danych o charakterze danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także dyrektywą RODO, podajemy informację związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształcenia Narodowy Instytut Kształcenia ul. 3 Maja 15, Sanok 38-500. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub e-mail: instytut@nink.pl 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie danych dobrowolnie podanych przez użytkowników lub na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegają na oferowaniu produktów i usług, które przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego klientów, realizacji wypoczynku wczasowiczów np. podczas urlopu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji zadań Narodowego Instytutu Kształcenia w szczególności przez okres wymagany innymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe wczasowiczów w obszarze działalności turystycznej związane z zapytaniami rezerwacyjnymi są przetwarzane przez 1 rok od daty ich pozyskania, po tym czasie są bezpowrotnie usuwane.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora poprawiania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez zgłoszenie pisemne na adres siedziby lub e-mail: instytut@nink.pl
 7. Administrator nie dokonuje profilowania na podstawie pozyskanych danych osobowych.
 8. Dane przechowywane są na komputerze firmy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Pozyskane dane osobowe służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zadań Narodowego Instytutu Kształcenia:
  • realizacja zawartej z Klientem umowy usługi,
  • kontakt celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie,
  • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych,
  • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji,
  • oferowanie usług mających przyczynić się do wzrostu sprzedaży Klienta,
  • informowanie o ciekawych ofertach szkoleniowych.
 11. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane do wykorzystania podmiotom trzecim.
 12. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników lub z ogólnodostępnych, publicznych źródeł danych.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
 14. Na naszych stronach korzystamy z wtyczek takich firm jak Google, Facebook w celach statystycznych.

Działania dotyczące analityki statystycznej stosujemy, aby zapewnić, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana.

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształcenia używa plików cookie w celach związanych z logowaniem użytkowników do stref wymagających uwierzytelnienia, do zbierania informacji statystycznych związanych z poziomem oglądalności podstron, do zbierania danych o wydajności stron www.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ustawiając ograniczenia co do umieszczania plików cookies. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształcenia zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcje stron www.

Wszelkie zgormadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osób fizycznych umożliwiające ich identyfikację są udostępniane wyłącznie za ich zgodą. Dane mogą być udostępnione na podstawie żądania upoważnionego organu państwowego.

Informacje techniczne (min. typ przeglądarki, adres IP, czas) są notowane w logach systemowych serwera, dane te są wykorzystywane jedynie w celach administrowania serwerami i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Panu danych jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształceniaz siedzibą przy ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z umowy lub usługi,  pomiędzy Panią/Panem a Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury Narodowym Instytutem Kształcenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • imię i nazwisko,
  • płeć,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL
  • data urodzenia
  • miejsce urodzenia
  • zdjęcia
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.);
 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1231);
 3. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016